Tech_Job - ◎[科技] 修機改善是設備終生職責

[請益] GG轉職務問題
Tech_Job maxgopon 120留言 2019-12-14 14:50:40
[討論] 喪假 敢不敢請滿?
Tech_Job Stock3C 159留言 2019-12-14 08:49:51
[討論] 龍科戀人缺人嗎?
Tech_Job pp700124 34留言 2019-12-13 13:55:16
[請益] 苗栗長春廠外派
Tech_Job yosikuso 30留言 2019-12-12 23:44:55
[請益] 朋友的三種offer
Tech_Job bb0x0 52留言 2019-12-12 21:49:32
[心得] 某cp值超高的外商公司
Tech_Job YHank 164留言 2019-12-11 20:56:10
[請益] Offer 請益
Tech_Job Uinguing 34留言 2019-12-11 10:52:17
[請益] 空殼主管相處模式
Tech_Job afablueeye 144留言 2019-12-11 09:59:54
[討論] 天后宮 男櫃檯態度
Tech_Job rfdgrfdg 108留言 2019-12-10 22:24:30
[請益] 部門問題請益
Tech_Job VantHoff 36留言 2019-12-10 19:22:47
[請益] 智邦 硬體EE面試
Tech_Job m4vu0 34留言 2019-12-09 21:56:04
[請益] 回話太慢怎麼辦
Tech_Job a6000200 68留言 2019-12-09 17:47:38
[討論] 大家每月月薪多少啊
Tech_Job Teentop 191留言 2019-12-08 15:19:26
[面試] 東元電機面試分享
Tech_Job hamemomo 52留言 2019-12-06 20:47:00